mysl5

Maryja Oblubienica Ducha Świętego

        Matka Boża jest tajemnicą szczególnego upodobania Bożego. Nie można zbliżyć się do Niej, nie będąc pociągniętym przez Jezusa i bez szczególnego daru Ducha Świętego. – Nie jest on dany wszystkim. Tym darem Ducha Świętego jest miłość, jaką miała Matka Najświętsza, i otwarcie się na to, aby ona przeniknęła całe nasze życie modlitwy. Możemy prosić Matkę Bożą, aby zechciała towarzyszyć nam we wszystkich naszych poczynaniach. Doświadczanie jednak Jej stałej obecności jest specjalną łaską Ducha Świętego. Należy się strzec, aby tej obecności nie pojmować zbyt materialnie. Im bardziej Maryja jest obecna, tym mniej daje odczuć swoją obecność; im bardziej Maryja wchodzi w moje życie i zajmuje ważne miejsce w mojej modlitwie i działaniu, tym bardziej staje się niedostrzegalna dla odczuć zmysłowych. Ona jest tą, która usuwa się, aby zostawić całe miejsce dla swego Syna. Ona usuwa się, aby pozwolić Bogu być Bogiem we mnie.

Kiedy w szczególny sposób powierzę się Matce Najświętszej i będę starałsię naśladować Ją w Jej odniesieniach do Boga i do ludzi, będę też w szczególny sposób złączony z Duchem Świętym, według słów św. Grigniona de Montfort:, „Kiedy Duch Święty znajdzie Maryję w duszy wierzącego, porywa ją i unosi”.

 

Maryja – wzorem dyspozycyjności i uległości Duchowi Świętemu

Uległość Maryi wobec Ducha Świętego jest całkowita. On jest Jej jedynym Kierownikiem.  Maryja jest Nim przeniknięta i Jemu uległa. Ta właśnie uległość Maryi Duchowi Świętemu sprawia, że jest Ona Jego Oblubienicą. Maryja wzorem dyspozycyjności wobec Ducha Świętego – w wierze, nadziei i miłości. Ona, pomimo przeróżnych prób i trudności, trwa niezłomnie przy Tym, któremu zawierzyła.

 

Medytacja  w oparciu o Dz 1, 1-8, 12-14; 2, 1-11    

Prośba, o łaskę poddania się prowadzeniu Duchowi Świętemu.

  • Dzień Zesłania Ducha Świętego jest umocnieniem wiary. Dzień ten, co do istoty, przypominał dzień Zwiastowania. - Tu Duch Święty również zstępuje na Maryję, a Jego ogień Ją rozpala. W Zwiastowaniu – delikatny powiew Ducha Świętego.
  • Nie my wybieramy sposób, w jaki Bóg chce nas nawiedzić. Czasem jest to nawiedzenie pokojem, czasem – żar serca. Do Boga należy czas i sposób obdarowania nas Jego mocą. Sprawą człowieka jest jedynie dać się prowadzić Duchowi Świętemu.
  • Maryja spośród wszystkich ludzi miała najwięcej doświadczeń z Duchem Świętym. Ona, jak nikt inny, potrafiła Go oczekiwaći zarazembyła gotowa do spełnienia tego, co odbierała jako wolę Bożą. Nie sądziła pochopnie, umiała dostrzec działanie Boga i zgodzić się z Nim również wtedy, gdy po ludzku nie od razu rozumiała wszystko, co Pan Bóg dla Niej zaplanował.
  • Także dzisiaj Kościół potrzebuje tych, którzy potrafią oczekiwać przyjęcia Ducha Świętego. Otwartość na Niego polega nie tylko na modlitwie, ale na gotowości, by DAĆ SIĘ PROWADZIĆ PRZEZ BOGA.
  • Kiedy Duch Święty znajduje Maryję w jakiejś duszy, zaraz przybywa, aby w niej zamieszkać. Istnieje między nimi pokrewieństwo, bo Najświętsza Panna dała się całkowicie owładnąć Duchowi Świętemu. Pozwoliła Mu się prowadzić. – Na tym polega świętość. Świętość – to pozwolenie dane Duchowi Świętemu, aby dać się Jemu prowadzić. Oczywiście są przykazania Boże i kościelne i dobrze wiemy, co powinnyśmy czynić i czego unikać. Ale o szczegółach naszego codziennego życia, minuta po minucie, wiemy bardzo niewiele. To tutaj właśnie musimy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Wskazówki Ducha Świętego bywają bardzo subtelne. Trzeba jednak wierzyć, że On nas prowadzi i daje nam to wyczucie, jakie miała Maryja, a które sprawiło, że czuła Jego działanie w swoim życiu.

W zjednoczeniu z Maryją i naśladując Jej przykład, uzyskuję pomoc w przyjęciu Ducha Świętego, a także pomoc dla życia pod Jego kierownictwem. Maryja zaprasza mnie swoim życiem już uprzednio uwielbionym do pójścia naprzód w radości i ufności.

 

Modlitwa

Maryjo, uczyń mnie posłusznym Duchowi Świętemu!

 

  Rozwżania s.Miriam Szyszka sł.M.

opracowała s.Julita sł.M. 

Początek strony